PROJEKTY

Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST”

Przedsiębiorstwo ŁUKPLAST Rychlik, Dylak Sp. jawna rozpoczęła realizację projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna”, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Umowa z Lubelską...

Przedsiębiorstwo ŁUKPLAST Rychlik, Dylak Sp. jawna rozpoczęła realizację projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna”, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach. Umowa z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca wdrożenia inwestycji została podpisana 21 maja 2018 roku. Głównym celem projektu jest wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii wpływający na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zmniejszenia kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie.

 

Na dachach hal magazynowych i produkcyjnych zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 0,1499 MW. Operacja będzie wymagająca pod względem technologicznym i organizacyjnym – łącznie zainstalowanych zostanie ponad 550 paneli fotowoltaicznych, które stworzą jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych na terenie powiatu łukowskiego. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wyniesie 141,611 MWhe/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych osiągnie poziom 47,05 ton równoważnika CO2 na rok. Wartość całkowita projektu wynosi 680 430 zł, wartość dofinansowania z budżetu UE: 304 257,31 zł.

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej miasta Łuków poprzez zmniejszenie poboru energii elektrycznej pochodzącej z tradycyjnych źródeł energii, co zwiększy dostęp do większej mocy energii elektrycznej potencjalnym inwestorom. Aspekt ten ma znaczenie w kontekście położenia na terenie miasta niewykorzystanych terenów inwestycyjnych, a także obszarów przeznaczonych do wykorzystania turystycznego. Poprawa jakości powietrza będzie istotnym czynnikiem promocji gospodarczej. Sprzyjać będzie również wykorzystaniu atrakcyjności turystycznej związanej z sąsiedztwem obiektów przyrodniczych (Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu, cztery rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000) oraz kulturowych (założenia dworskie i ogrodowe, obiekty sakralne i inne), a także elementów infrastruktury turystycznej (szlaki turystyczne, trasy rowerowe itp.).

 

Podjęte działania wpłyną pozytywnie także na jakość życia na terenie miasta poprzez poprawę wskaźników powietrza (zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, a także B(a)P). Przyczynią się również do wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców dzięki ograniczeniu obecności w powietrzu składników przyczyniających się do powstawania chorób dróg oddechowych. W dalszej perspektywie może to wpłynąć na ograniczenie wskaźnika zachorowalności i umieralności związanego z czynnikami kancerogennymi w skali lokalnej i regionalnej (najczęściej występującym nowotworem złośliwym w województwie lubelskim są choroby oskrzeli i płuc). Planowany termin zakończenia realizacji projektu i pełnego uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej zaplanowany został we wrześniu 2018 roku.

Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST”
Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST”

Zapytanie ofertowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:...

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Adres: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków
tel./fax +48 (25) 798 37 76
e-mail: lukplast@lukplast.pl
strona internetowa: http://lukplast.pl
dni i godziny pracy: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej minimum 149,85 kW, składającej się z następujących elementów:

konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych,
panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 149,85 kW),
inwertery (komplet),
układy elektryczne systemów AC i DC,
układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci,
system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na potrzeby raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę środowiska,
instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa,

Przedsięwzięcia zakłada również wymianę wyposażenia stacji transformatorowej służącej do przekształcania wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z siecią PGE.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
31311000-9 Podłączenia energetyczne,
31170000-8 Transformatory.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
„ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków (Sekretariat)
w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:15.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Sławomir Puszcz, e-mail: puszczslawek@wp.pl, adres pocztowy: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

Szczegółowe warunki postępowania wraz z kompletnym ogłoszeniem zamieszczone zostały w Bazie Konkurencyjności, link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:...

W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwie „ŁUKPLAST” Dylak, Rychlik Sp. Jawna” (nr projektu RPLU.04.02.00-06-0305/17) w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
Adres: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków
tel./fax +48 (25) 798 37 76
e-mail: lukplast@lukplast.pl
strona internetowa: http://lukplast.pl
dni i godziny pracy: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej minimum 149,85 kW, składającej się z następujących elementów:

konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych,
panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana nie mniejsza niż 149,85 kW),
inwertery (komplet),
układy elektryczne systemów AC i DC,
układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci,
system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na potrzeby raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę środowiska,
instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa,

Przedsięwzięcia zakłada również wymianę wyposażenia stacji transformatorowej służącej do przekształcania wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z siecią PGE.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
31311000-9 Podłączenia energetyczne,
31170000-8 Transformatory.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
„ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA
ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków (Sekretariat)
w terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:15.
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Sławomir Puszcz, e-mail: puszczslawek@wp.pl, adres pocztowy: ul. Dworcowa 14, 21-400 Łuków.

 

IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

Szczegółowe warunki postępowania wraz z kompletnym ogłoszeniem zamieszczone zostały w Bazie Konkurencyjności, link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl