ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA


realizuje projekt pt.

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji „ŁUKPLAST” DYLAK, RYCHLIK SPÓŁKA JAWNA”


w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0027/22


Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez Łukplast produktów na nowe rynki zagraniczne co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy


Planowane efekty:
Wzrost sprzedaży produktów Łukplast, zbudowanie stałej obecności produktów na rynku zagranicznym, zbudowanie świadomości marki Łukplast.


Wartość projektu: 491 840,00 PLN


Wartość kosztów kwalifikowalnych: 402 900,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 342 465,00 PLN